Bestuur

Stichtingsbestuur

Het bestuur van de stichting is samengesteld uit de volgende personen:
B. Korthals Altes, voorzitter
M.Chr. Boon, secretaris
D. Mansell, penningmeester
Prof. Dr J.A.J. Vervloet, lid
J.H. Bowring, lid

Het postadres is: Stoeplaan 9 flat 21, 2243 CV Wassenaar


De leden van het bestuur ontvangen generlei beloning voor hun werkzaamheden, art. 4 lid 6 van de statuten. Zij hebben ingevolge voormelde bepaling wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, maar maken daarvan in de praktijk geen gebruik.